hakkimizda

Hakkimizda

Bursa Oto Kilit, küçük ölçekli bir i?letme olmas?na ra?men kuruldu?u ilk günden itibaren kaliteye verdi?i önem ve zoru ba?arma azmi sayesinde k?sa sürede Oto Cam sektöründe tan?nm?? ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemi?tir.


Vizyonumuz

Hep bir ad?m ileride olmak, standart ve beklentileri a?mak, örnek olmak ve sektörde lider olmak.

  • Mü?teri istekleri do?rultusunda, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geli?tirerek tam mü?teri memnuniyetini sa?lamak.
  • Rekabet gücümüzü artt?rmak için maliyetlerimizde ve verimlilikte sürekli iyile?me sa?lamak.
  • Bugün ve gelecekte kurumumuzu sürekli ba?ar?l? k?lmak için ilkeli, sorumlu ve motivasyonu yükseltecek bir liderlik anlay??? ile çal??anlar?n geli?imlerini desteklemek ve potansiyellerini en üst seviyede kullanmalar?n? sa?lamak, kat?l?mlar?n? artt?rmak.


Misyonumuz


Yüksek standartl?, kaliteli hizmet vererek mü?teri memnuniyetini en üst düzeye ç?karmak.

  • Mü?terilerimizin zaman?na ve haklar?na sayg? duymak.
  • Çal??anlar?m?z?n tatmini ve moral de?erlerini artt?rmak.
  • ?nsanl??a, çevreye ve evrensel de?erlere olan sorumluluklar?m?z? yerine getirmek.
  • Sektörümüzde örnek ve öncü kurulu?lardan biri olma niteli?imizi, ?irket ve kalite hedeflerimiz do?rultusunda, toplam kalite anlay??? çerçevesinde, mü?teriGarantili oto kilit tamiri için bize ulasin